Brig r. Iftikhar Ahmed
2018-19

Mr. Ashar Haleem

2017-18

Mr. Abid Hayat

2016-17

Mr. Ghiyas Paracha

2015-16

Capt r. Raja Shuja Anwar

2014-15

Mr. Pervaiz Khan Khattak

2013-14

Mr. Junaid Ismail Makda

2012-13

Mr. Ghiyas Paracha

2011-12

Mr.Sana Ur Rehman
2010-11

Mr. Tariq Kandaan

2006-2010